อัตราค่าบริการ (FEES)

 
 

 
 

*เหมาจ่าย 300 บาท / วัน สำหรับผู้ใช้บริการรายวัน

 
  ค่าบริการดังกล่าวไม่รวม
  • วัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆ เช่น แป้ง โลชั่น แพมเพิร์ส และแผ่นรองซับ
  • วัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆ หากไม่สะดวกนำมาเอง ทางวิลล่าชารามีจำหน่ายให้
    โดยเก็บค่าบริการในรอบเดือนถัดไป
  • ยาประจำตัว และเวชภัณฑ์ทำแผล เช่น ผ้าก็อต สำลี เบตาดีน น้ำเกลือล้างแผล
    (Normal Saline) เป็นต้น
 
  Villa Chara Care Giving
วิลล่าชารา ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และฟื้นฟูสภาพ
บริษัท  ดี.เค.อุตสาหกรรม  จำกัด
3075  หมู่ 10  ต.สำโรงเหนือ  อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ 10270
โทร.    02-136-6944 , 062-287-1453
แฟกซ์. 02-749-8299